Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Sebastian Sikorski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca w Collegium Medicum. 

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym. 

Wykładowca na studiach podyplomowych - Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie. 

Z-ca Redaktora Naczelnego "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia" – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH w Warszawie oraz ekspert w zespole ds. telemedycyny przy PNLR. 

W latach 2005–2007 naczelnik Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert banku w sejmowej w Komisji Zdrowia, oddelegowany do bezpośredniej współpracy Ministrem Zdrowia. 

W 2005 roku otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, za opracowanie i wdrożenie pożyczek na restrukturyzację szpitali.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz wykonawcą grantów badawczych dotyczących sektora ochrony zdrowia.

 

Wybrane publikacje z zakresu ochrony zdrowia:

1)    S. Sikorski Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją, Warszawa 2021.

2)    S. Sikorski, M. Florczak, Sztuczna inteligencja w medycynie – nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, [w:] Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020.

3)    S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019.

4)    S. Sikorski Przetwarzanie danych zdrowotnych w chmurze [w:] „Internet. Przetwarzanie danych osobowych, red. G. Szpor, Warszawa 2019 r.

5)    S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym [w:] Telemedycyna i e-zdrowie. Zagadnienia prawne i informatyczne, red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Warszawa 2019 r.

6)    S. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, S. Sikorski, M. Szmigiero, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie 2018 r.