Ratownictwo: Nowy wiceminister-pełnomocnik w MZ

31 Lipca 2019, 18:50 KARETKA

Dziś utworzono stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będzie on sekretarzem stanu w MZ. Potwierdziły się nasze wczorajsze informacje na ten temat. 

Wczoraj jako pierwsi informowaliśmy o planowanych zmianach w kierownictwie MZ. Zobacz: Duże zmiany: wiceminister Z. Król odchodzi. Nadzór NFZ też w inne...

A dziś ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączy kolejna osoba. Pisaliśmy o tym wczoraj przy okazji odejścia wiceministra Zbigniewa Króla.

Według naszych informacji pełnomocnikiem zostanie przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia chirurg Waldemar Kraska.

Jak wczoraj informowaliśmy, Kraska jako parlamentarzysta musiałby być sekretarzem stanu, a tę rolę pełni posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Jednak w przypadku pełnomocnika, nie ma takiego problemu. 

Za co będzie odpowiadać?

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań Pełnomocnika należy:

1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego;

2) monitorowanie działań w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.Może też w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

Może również zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 46, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

4 komentarze

WM Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 17:08
Fucha, żyć nie umierać
Beglossy Środa, 31 Lipca 2019, 21:04
Senator Kraska ..To nie ten Pan odpowiedzialny za mobbing i odejście pracowników z pogotowia w Sokołowie Podlaskim ?
Dan Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 12:24
Tak ten pan.
Zigi Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 8:52
Nie